STRONA GŁÓWNAFIRMAUSŁUGIKONTAKT
 Firma rozpoczęła działalność w roku 1997 od prowadzenia usług księgowych. Uchwałą nr 392/20/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 lutego 2009 r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3447. Od tego czasu zakres usług został rozszerzony o usługi audytorskie. 

Firma działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pasłęka pod numerem ewidencyjnym 1740/97. W imieniu podmiotu badanie sprawozdań finansowych przeprowadza Katarzyna Klejewska, biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11551.

Badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych przeprowadzane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzając po zakończeniu badania opinię oraz raport.

Firma od początku działalności jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za szkody wynikłe w związku z prowadzoną przez nie działalnością.


 
Top